Học lập trình robotic từ tiểu học để trở thành công dân số

Triển khai mô hình giáo dục STEM và đào tạo lập trình